Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu zakupionego w PRIMAKOMP
WYCIĄG


 

I.    DEFINICJE

Użyte w niniejszych OWU określenia oznaczają:

 

1.     Awaria sprzętu elektronicznego – uszkodzenie sprzętu wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementu lub zespołu sprzętu, powodujące przerwanie jego funkcjonowania lub unieruchomienie, wynikłe z przyczyn wewnętrznych pochodzenia: mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego lub hydraulicznego, które nie jest spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Za awarię nie uznaje się uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia sprzętu podczas jego eksploatacji.

2.     Cena zakupu – wartość całkowita sprzętu elektronicznego widniejąca na dowodzie zakupu wystawionym przez firmę PRIMAKOMP, w tym także z uwzględnieniem podatku VAT (jeżeli podatek ten występuje).

3.     Centrum Operacyjne – Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50B, której Ubezpieczający (lub inna osoba w jego imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zdarzenie ubezpieczeniowe pod numerem telefonu 22 563 11 63.

4.     Dokument ubezpieczenia (polisa) – wydruk komputerowy, zawierający indywidualny numer polisy, nadany przez Ubezpieczyciela, wydawany jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia sprzętu zakupionego w PRIMAKOMP.

5.     Element lub zespół sprzętu – wewnętrzne elementy i zespoły umieszczone w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie części zamiennych.

6.     Gwarancja producenta – gwarancja udzielona przez producenta lub importera objętego ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego.

7.     Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru ubezpieczonego sprzętu, w celu przywłaszczenia po:

         a)   uprzednim usunięciu lub zniesieniu przez sprawcę zabezpieczenia, przy użyciu narzędzi lub siły;

         b)   otwarciu przez sprawcę zabezpieczenia podrobionym kluczem lub innym narzędziem albo/i kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; użycie podrobionego lub dopasowanego klucza nie może zostać dowiedzione wyłącznie przez stwierdzenie, że doszło do kradzieży ubezpieczonego sprzętu.

8.     Nowy sprzęt – jest to takie samo jak ubezpieczone urządzenie lub inne o zbliżonych parametrach technicznych, dostępne w sklepach IT, na które jest wymieniane ubezpieczone urządzenie; nowe urządzenie ma wartość odpowiadającą wartości rynkowej, która została ustalona na podstawie bieżącej ceny danego sprzętu w sklepach IT; koszt naprawy lub wymiany ubezpieczonego urządzenia na nowe nie może przekroczyć bieżącej ceny rynkowej danego urządzenia i jest nie większa niż cena zakupu.

9.     Okres ochrony ubezpieczeniowej – okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

10.  Punkt naprawczy – mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, autoryzowany przez producenta lub importera sprzętu, punkt obsługi i naprawy, właściwy dla marki urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub inny zakład rzemieślniczy obsługi i naprawy urządzeń uzgodniony z Centrum Operacyjnym.

11.  Przepięcie prądu – nagły, krótkotrwały wzrost napięcia prądu przekraczający napięcie znamionowe dla danego urządzania, instalacji, sieci lub linii.

12.  Przypadkowe uszkodzenie – wszelkie przypadkowe, nagłe i nieprzewidziane uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu na skutek czynników zewnętrznych, które mają wpływ na jego funkcjonowanie, jeżeli sprzęt ten był używany zgodnie z instrukcją obsługi tego sprzętu.

13.  Rabunek ma miejsce gdy:

             a)   sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Ubezpieczającego, osób przez niego zatrudnionych lub osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz;

             b)   sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do drzwi pomieszczenia, w którym znajduje się ubezpieczony sprzęt elektroniczny, osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

14.  Sprzęt elektroniczny – sprzęt zakupiony w PRIMAKOMP.

15.  Ubezpieczający – klient PRIMAKOMP, zarejestrowany w systemie informatycznym sklepu, który dokonał zakupu sprzętu elektronicznego oraz zawarł umowę ubezpieczenia.

16.  Uprawniony – Ubezpieczający oraz osoby upoważnione do otrzymania świadczenia w razie wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

17.  Uszkodzenie na skutek przepięcia – wszelkie przypadkowe, nagłe i nieprzewidziane uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu na skutek czynników nagłego wzrostu napięcia prądu, przekraczającego napięcie znamionowe dla danego urządzenia, instalacji, sieci lub linii.

18.  Wartość sprzętu – kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) wynikająca z dowodu zakupu sprzętu.

19.  Zdarzenie ubezpieczeniowe (szkoda) – awaria sprzętu elektronicznego objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 

 

 

II.   PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA


Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny zakupiony w PRIMAKOMP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego cena zakupu wynosi co najmniej 300 PLN.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1.     w wariancie „przedłużona gwarancja”, w związku z wystąpieniem awarii:

      a)   pokrycie kosztów naprawy określonego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu

             lub

      b)   wymianę urządzenia na nowe za pośrednictwem PRIMAKOMP – w przypadku gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych lub gdy koszty naprawy przekraczają sumę ubezpieczenia,

2.     w wariancie „przypadkowe uszkodzenie” w związku z wystąpieniem przypadkowego uszkodzenia albo przepięcia albo kradzieży z włamaniem albo rabunku:

        a)   pokrycie kosztów naprawy określonego w dokumencie ubezpieczenia sprzętu

         lub

        b)   wymianę urządzenia na nowe za pośrednictwem PRIMAKOMP, jeżeli naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych, lub gdy koszty naprawy przekraczają sumę ubezpieczenia;

        c)   wymianę urządzenia na nowe za pośrednictwem PRIMAKOMP, w przypadku utraty sprzętu, wskutek udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku.

 

Sprzęt elektroniczny zakupiony w PRIMAKOMP objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Unii Europejskiej.

 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następujące szkody:

   1)      bezpośrednio powstałe wskutek zaginięcia, zagubienia lub kradzieży bez włamania,

   2)      polegające na utracie danych lub oprogramowania sprzętu,

   3)      polegające na utracie lub uszkodzeniu jedynie baterii sprzętu,

   4)      polegające na utracie jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych, takich jak zestaw słuchawkowy, klawiatura, myszka, antena, kable, ładowarka, dodatkowe baterie, zasilacz itp.,

   5)      spowodowane działaniem ognia i innych żywiołów, tj. trzęsienia ziemi, nagłej zmiany temperatury, powodzi, huraganu itp.,

   6)      powstałe wskutek niewłaściwego podłączenia sprzętu do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej,

   7)      spowodowane przez impuls elektromagnetyczny wywołany przez człowieka lub powstały w sposób naturalny,

   8)      będące następstwem jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej (nie dotyczy ryzyka przepięcia prądu),

   9)      powstałe w trakcie instalacji sprzętu,

   10)    powstałe wskutek użytkowania ubezpieczonego sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,

   11)    powstałe wskutek niezgodnych z zaleceniami producenta testów, bądź konserwacji,

   12)    powstałe wskutek używania dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta,

   13)    polegające na utracie lub uszkodzeniu akcesoriów dodatkowych, wymienialnych komponentów lub materiałów o ograniczonej żywotności, w tym np. bezpieczników, baterii, dysków, płyt, taśm, igieł, oprogramowania, worków do odkurzaczy, pędzli i narzędzi, żarówek i świetlówek, zdalnego sterowania, głowic drukarki, kontrolerów gier, myszy komputerowych,

   14)    powstałe wskutek samodzielnego zmodyfikowania ubezpieczonego sprzętu,

   15)    powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę,

   16)    powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,

   17)    będące następstwem zwykłego zużycia ubezpieczonego sprzętu, rdzy, korozji, oksydacji,

   18)    spowodowane przez zwierzęta,

   19)    będące następstwem napraw dokonywanych przez osoby do tego nieupoważnione,

   20)    za które, na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia), jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, bądź inny ubezpieczyciel, czy inny podmiot w ramach tzw. programów przedłużonych gwarancji na sprzęt,

   21)    które mogą być pokryte z innej umowy ubezpieczenia, przy czym wyłączenie to ma zastosowanie również, gdy z takiej umowy ubezpieczenia nie przysługuje odszkodowanie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Ubezpieczającego,

   22)    powstałe wskutek popełnienia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

   23)    spowodowane rozlaniem alkoholu na ubezpieczony sprzęt,

   24)    powstałe wskutek spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również:

   1)      strat pośrednich wszelkiego rodzaju, w szczególności utraty zysku, kar umownych, strat spowodowanych opóźnieniem, brakiem wydajności, utratą rynku itp.,

   2)      kosztów instalacji i konserwacji ubezpieczonego sprzętu,

   3)      kosztów montażu ubezpieczonego sprzętu, przy czym wyłączenie to nie dotyczy sytuacji, gdy montaż jest wykonywany przez pracownika punktu naprawczego, w przypadku sprzętu naprawionego w ramach szkody, która nie była szkodą całkowitą,

   4)      wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie, w związku z eksploatacją ubezpieczonego sprzętu (w tym baterii, żarówek, akumulatorów, lamp do projektorów itp.),

   5)      uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu, chyba że powyższe zmiany są skutkiem szkody objętej zakresem ubezpieczenia,

   6)      kosztów naprawy plomb zabezpieczających,

   7)      kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas jego transportu, w szczególności transportu z PRIMAKOMP do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,

   8)      kosztów dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu naprawczego oraz kosztów odbioru naprawionego lub nienaprawionego sprzętu z punktu naprawczego realizującego naprawy w ramach umowy ubezpieczenia (z wyjątkiem sprzętu ważącego powyżej 10 kg i sprzętu w zabudowie),

   9)      kosztów transportu nowego sprzętu z wyjątkiem sprzętu ważącego powyżej 10 kg i sprzętu w zabudowie),

   10)    kosztów utylizacji sprzętu, który uległ awarii i przypadkowemu uszkodzeniu,

   11)    usterek spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, oprogramowania komputerowego lub wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników,

   12)    usterek wynikających z wadliwych pikseli w liczbie niższej lub równej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą ISO 13406-2 z 2001 roku,

   13)    wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania luminoforu – „zamieranie obrazu”,

   14)    poniesionych kosztów w sytuacji, gdy szkoda nie nastąpiła lub Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody na mocy niniejszych warunków,

   15)    wszelkich szkód, gdy w momencie nabycia polisy Ubezpieczający zdawał sobie sprawę z okoliczności zwiększających ryzyko.

 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających z jego upoważnienia i/lub w jego imieniu.

 

 

 

III.   SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

 

1.     Suma ubezpieczenia jest to wartość całkowita ubezpieczonego sprzętu, widniejąca na dowodzie zakupu, w tym także z uwzględnieniem podatku VAT (jeżeli podatek ten występuje).

2.     Suma ubezpieczenia dla ryzyka „przedłużona gwarancja” oraz ryzyka „przypadkowego uszkodzenia” jest równa cenie detalicznej sprzętu wskazanej w dokumencie zakupu sprzętu, przy czym, w razie obniżki ceny na dany sprzęt w ramach akcji promocyjnych organizowanych w PRIMAKOMP, za cenę detaliczną uważa się cenę sprzętu przed upustem, udzielonym przez firmę PRIMAKOMP.

3.     Suma ubezpieczenia określona w ust. 1 stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków łącznie w okresie ubezpieczenia.

4.     Wysokość składki ubezpieczeniowej naliczana jest procentowo od wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

5.     Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego, przy zakupie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego w PRIMAKOMP.

 

 

IV.   OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

 

1.     Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. Dla wariantu „przedłużona gwarancja” jest to okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia po wygaśnięciu gwarancji udzielonej przez producenta i/lub sprzedawcę sprzętu. Dla wariantu „przypadkowe uszkodzenie” ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu zakupu sprzętu, a okres ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia.

2.     Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się:

a.   wraz z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,

b.   po wymianie urządzenia przez Ubezpieczającego, w ramach gwarancji udzielonej przez producenta bez powiadomienia Ubezpieczyciela o jej dokonaniu,

c.    nie później niż z upływem pięciu lat od daty sprzedaży ubezpieczonego sprzętu w PRIMAKOMP.

3.     Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem utraty urządzenia w wyniku zniszczenia, rabunku, kradzieży z włamaniem lub zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego.

 

 

V.  REZYGNACJA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

 

1.     Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

2.     Zwrot składki następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego skierowany do Ubezpieczyciela, po uprzednim otrzymaniu przez Ubezpieczyciela oryginału dokumentu ubezpieczenia.

3.     W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem umówionego okresu, na jaki została zawarta umowa, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

4.     Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia w wysokości różnicy pomiędzy składką opłaconą przez Ubezpieczającego a składką należną za faktyczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

 

 

VI.   PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 

1.   Ubezpieczający lub Uprawniony mają prawo do zgłaszania w Centrum Operacyjnym roszczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową opisaną w niniejszych OWU, od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jako dzień rozpoczęcia odpowiedzialności.

2.   W razie zbycia urządzenia uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z objęcia ochroną ubezpieczeniową przechodzą na nabywcę urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego paragrafu.

3.   Zbywający urządzenie zobowiązany jest przekazać nabywcy dokument ubezpieczenia.

4.   W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający lub Uprawniony są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać do Ubezpieczyciela wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

5.   W celu zachowania uprawnień wynikających z ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Uprawniony są zobowiązani do:

a.  zgłaszania do wskazanego przez Ubezpieczyciela Centrum Operacyjnego istotnych objawów nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz postępowania zgodnie z jego zaleceniami,

b.  natychmiastowego zatrzymania/wyłączenia sprzętu oraz postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej i karcie gwarancyjnej, w razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjne lub kontrolno-pomiarowe sprzętu wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.

6.   Jedynymi akceptowanymi dowodami prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego sprzętu są wpisy w karcie gwarancyjnej lub książce obsługowej dokonane przez punkt naprawczy autoryzowany przez producenta lub importera urządzenia.

7.   W razie utracenia karty gwarancyjnej lub książki obsługowej sprzętu, ciężar udowodnienia faktu terminowego wykonania przeglądów okresowych spoczywa na Ubezpieczającym lub Uprawnionym.

8.   W razie awarii Ubezpieczający lub Uprawniony są zobowiązani użyć wszelkich dostępnych środków mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się uszkodzeń sprzętu.

9.   Ponadto, w razie zajścia awarii, zabrania się Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu dokonywać w sprzęcie jakichkolwiek zmian oraz rozpoczynać naprawy bez uprzedniego uzyskania zgody (autoryzacji) Centrum Operacyjnego.

 

 

 

VII.    POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY

 

W razie zaistnienia szkody, w następstwie której zostanie dokonana naprawa sprzętu, Ubezpieczający lub Uprawniony są zobowiązani do:

1. niezwłocznego zgłoszenia awarii sprzętu Centrum Operacyjnemu,

2. niezwłocznego zgłoszenia faktu kradzieży, próby kradzieży albo wandalizmu najbliższej jednostce policji,

3. zgłoszenia się wraz z urządzeniem do wskazanego przez Centrum Operacyjne punktu naprawczego, z zastrzeżeniem, że waga urządzenia nie przekracza 10 kg,

4. udostępnienia urządzenia w uzgodnionym z Centrum Operacyjnym terminie, celem naprawy lub dostarczenia do punktu naprawczego, jeżeli waga urządzenia przekracza 10 kg,

5. okazania przedstawicielowi punktu naprawczego, wskazanego przez Centrum Operacyjne, dowodu zakupu sprzętu w PRIMAKOMP,

6. okazania przedstawicielowi punktu naprawczego, wskazanego przez Centrum Operacyjne, dokumentu gwarancji potwierdzającego fakt terminowego wykonywania przeglądów okresowych wymaganych przez producenta urządzenia,

7. okazania dokumentu ubezpieczenia przedstawicielowi, wskazanego przez Centrum Operacyjne, punktu naprawczego.

 

 

 

VIII.   USTALENIE WYSOKOŚCI KOSZTÓW USUNIĘCIA AWARII

 

1.   Wysokość kosztów usługi usunięcia awarii jest ustalana przez Ubezpieczyciela na podstawie norm czasowych operacji naprawczych, określonych przez producenta urządzenia oraz uzgodnionych z punktem naprawczym dokonującym naprawy i obejmuje:

a.     koszty transportu urządzenia do punktu naprawczego i z powrotem, o ile niemożliwe było usunięcie awarii w miejscu, w którym znajduje się ubezpieczone urządzenie, z zastrzeżeniem, że jest to teren Rzeczpospolitej Polskiej,

b.     ceny części zamiennych i materiałów,

c.     stawki za jedną roboczogodzinę.

2.   Koszty naprawy lub wymiany obudowy sprzętu są pokrywane wyłącznie wówczas, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku awarii elementu lub zespołu sprzętu objętego ochroną ubezpieczeniową.

3.   Przy ustalaniu kosztów usługi usunięcia awarii nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych oraz kosztów ich dostawy do punktu naprawczego.

4.   Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do:

a.  kontroli naprawy sprzętu na każdym jej etapie,

b.  dokonania oględzin sprzętu po naprawie.

5.   Ubezpieczyciel pokrywa koszty usunięcia awarii maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w § 8 punkcie 1 z zastrzeżeniem § 8 punktów 2-4.

6.   Punkt naprawczy na zlecenie Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU, doprowadza urządzenie do stanu używalności poprzez przywrócenie mu sprawności technicznej.

7.   W przypadku szkody całkowitej albo kradzieży z włamaniem albo rabunku ubezpieczonego sprzętu, udział własny Ubezpieczającego wynosi 10% wartości szkody.

 

 

IX.  ZAKUPIENIE NOWEGO SPRZĘTU

 

1.   W przypadku gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych lub gdy koszty naprawy przekraczają sumę ubezpieczenia, Centrum Operacyjne zapewnia – za pośrednictwem firmy PRIMAKOMP – Ubezpieczającemu wymianę urządzenia na nowe, a w razie braku dostępności takiego urządzenia w sprzedaży detalicznej na inne tej samej klasy w cenie nieprzekraczającej sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o koszta związane z ekspertyzą i/lub dowozu sprzętu do serwisu.

2.   Ubezpieczający zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia.

3.   Centrum Operacyjne zastrzega sobie prawo wstrzymania zakupu ubezpieczonego sprzętu do czasu dokonania bezpośredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub punkt naprawczy. Centrum Operacyjne dokonuje zakupu nowego sprzętu na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczającego, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego i zasadności roszczeń.

 

 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 12 OWU, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

2.   W przypadku, gdy sprzęt był wykorzystywany w celach zarobkowych, niniejsze OWU ma zastosowanie tylko, jeśli producent nie zastrzegł w instrukcji użytkowania, że sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego.

3.   W przypadku naprawy bądź wymiany sprzętu na nowy, sprzęt uszkodzony lub jego uszkodzone części stają się własnością Ubezpieczyciela.

4.   Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, będący osobą fizyczną lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zgłaszać do Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa lub do Rzecznika Ubezpieczonych.

5.   Do realizacji postanowień niniejszych OWU w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela uprawnione jest Centrum Operacyjne.

6.   W kwestiach nieunormowanych niniejszymi OWU oraz umową ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne bezwzględnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej przepisy prawa.

7.   Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczyciela w Warszawie), albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Uprawnionego, na podstawie umowy ubezpieczenia.

8.   Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce, nr U/028/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. i wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2012 r.